Om oss

Huddinge BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som öppnat i september 2019 inom vårdval för barnmedicinsk öppenvård och är är en del av Ped doc AB.

Vi på Huddinge BUMM vill kunna erbjuda patienterna en barnläkarmottagning där kompetens och professionalitet kombineras med tillgänglighet och service.
I närheten finns även andra vårdgivare som vi samarbetar med.

Kostnadsfria besök

Vi driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting, vilket innebär att vi inte har någon patientavgift.

Värdegrund ped doc AB

Professionalitet

Barnets och familjens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling. Barnets integritet och rätt till självbestämmande ska, utifrån barnets ålder och mognad, respekteras enligt barnrättsperspektivet. Vi förbinder oss att följa de riktlinjer, lagar och avtal som vi är ålagda att följa avseende patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. För att säkerställa att vi uppfyller myndigheternas krav på miljö- och kvalitetsledning inom Hälso- och Sjukvården genomförs årligen intern och extern revision av ledningssystemet.

Kunskap

ped doc AB:s mottagningar är utbildningsenheter för läkarstudenter och blivande allmän- och barnläkare. ped doc AB uppmuntrar till extern och intern utbildning för alla medarbetare och en arbetsmiljö som präglas av en vilja att lära och lära ut till andra.

Effektivitet

Vår målsättning är att leverera rättvis vård på ett effektivt sätt så att vården kommer så många behövande som möjligt till nytta.

Vi samverkar med våra vårdgrannar (BVC, vårdcentral, skola, BUP, socialtjänsten, barnsjukhusen, övriga BUMM m.fl.) och strävar efter att säkerställa att varje barn får den vård den har rätt till av rätt instans.

ped doc AB:s mottagningar är miljöcertifierade (ISO 14 001) och arbetar kontinuerligt för att förbättra vår miljöprestanda genom att hushålla med våra resurser och verka för en hållbar utveckling genom innovativa lösningar. Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet ska vi verka för att öka kompetens och engagemang i miljöfrågor.

Trivsel

Barn och familjer, medarbetare och uppdragsgivare (Region Stockholm), ska uppleva ped doc AB:s mottagningar som professionella och trivsamma, där alla behandlas likvärdigt oavsett kön, funktionshinder, socioekonomisk status, etnisk och religiös tillhörighet, samt sexuell identitet och sexuell läggning.

Arbetsmiljön präglas av korta beslutsvägar, respekt och hög tolerans och ska främja ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare.