För vårdgivare

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.

Kontaktuppgifter vid tjänsteärende:
Verksamhetschef: Elisabeth van de Leur: 08-460 076 48
Tjänstenummer: 08-460 076 45
Mejladress: info@huddingebumm.se

Basuppdrag BUMM

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning har inte ett akutuppdrag men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn och ungdomar som ska tas emot på vår  barn- och ungdomsmedicinska mottagning finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu.

Tilläggsuppdrag ADHD/ADD

  • Neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar, 4-17 år då indikationer på ADHD dominerar problembilden och det inte finns några indikationer på medelsvår till svår psykiatrisk problematik eller svåra hemmaförhållanden som kan antas påverka barnets beteende.
  • Utredningar, alternativt kompletteringar av medicinsk utredning om utredning om utredning skett av psykolog utanför mottagningen, på barn 4-5 år med tydliga indikationer på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
  • Samverkan med skolhälsovården och kompletterande medicinska utredningar på barn 6-17 år med tydliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
  • För barn utredda på BUMM och som fått diagnos inom ADHD svarar BUMM för farmakologisk behandling och uppföljning av denna.

Finns det tecken på svårare psykiatrisk problematik eller frågeställning kring autismspektrumtillstånd hänvisar vi till BUP.

Remissunderlaget för ADHD/ADD- utredningar till Huddinge BUMM ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskola/skola var god se länken under fliken ADHD/ADD
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen
  • Du som skickar remissen ansvarar för att samtliga vårdnadshavare samtycker till att remissen skickas. Vi ber dig även kontrollera att adresser och telefonnummer till vårdnadshavare som bifogas remissen är korrekta.

Själva utredningen består vanligtvis av totalt 6 besök hos barnläkare/legitimerad psykolog, under sammanlagt cirka 3-4 veckor. Utredningen avslutas med en skolåtergivning där vårdnadshavare och skolpersonal medverkar.

Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuellt.I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Huddinge BUMM.