För vårdgivare

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.

Kontaktuppgifter vid tjänsteärende:
Verksamhetschef: Hans De Keyzer : 08-460 076 45
Tf verksamhetschef: Elisabeth van de Leur: 08-460 076 48
Tjänstenummer: 08-460 076 45
Mejladress: info@huddingebumm.se

Basuppdrag BUMM

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

I och med det nya vårdavtalet för BUMM som gäller från och med 1 juni 2022, gäller remisskrav för att komma till oss. Enligt avtalet ska vi även aktivt återremittera patienter som inte behöver fortsätta sin behandling på specialistnivå.

Basuppdraget är på specialistnivå. Vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning har inte ett akutuppdrag men vi ska erbjuda ett antal oplanerade besök per dag för bebisar upp till sex månader. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn och ungdomar som ska tas emot på vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning finns beskrivet på webbplatsen  Viss.nu.

Tilläggsuppdrag ADHD/ADD

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med barn och ungdomar, födda 2012 och tidigare, då indikationer på ADHD dominerar problembilden. Det ska inte finnas några tecken på medelsvår till svår psykiatrisk problematik, eller svåra hemförhållanden som kan påverka barnets beteende.

Vi kan enbart ta emot remiss från skolhälsovården

Enligt samverkansavtal genomför vi även utredningar, alternativt komplettering av medicinsk, på barn 4-5 år med tydliga indikationer på intellektuell funktionsnedsättning.
VI samverkar även med skolhälsovården kring kompletterande medicinska utredningar på barn 6-17 år med tydliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning.

För barn utredda på BUMM och som fått diagnos inom ADHD, svarar BUMM för insättning och uppföljning av medicinsk behandling vid behov.