Behandling av personuppgifter/GDPR

Behandling av personuppgifter på Huddinge BUMM
När du som vårdnadshavare söker vård för ditt barn på Huddinge BUMM behöver vi hantera ditt barns personuppgifter för att kunna hjälpa er. Vårt mål är att alla personuppgifter ska hanteras enligt gällande lagstiftning. För att kunna värna om ditt barns integritet är det därför viktigt att du inte uppger dina egna eller ditt barns personuppgifter när du kontaktar oss via e-post. Lagstiftningen medför att vi inte kan kommunicera med er via e-post utan vi hänvisar er att kommunikation sker via 1177 eller telefon. 

Vad är en personuppgift?
Personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer kan klassas som personuppgift.

Vad innebär att behandla en personuppgift?
Att behandla personuppgifter innebär all hantering av personuppgifter, såsom att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut. 

Lagar och regler
Hantering av dina och ditt barns personuppgifter styrs av flera lagar som tex patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighetslagen, sekretesslagen och etikprövningslagen. 

Vilka personuppgifter behandlats på Huddinge BUMM?
De personuppgifter som vi behandlar är i syfte att ge ditt barn en god och säker vård. Vi kan även behandla andra känsliga personuppgifter som du som vårdnadshavare eller andra anhöriga som följer med barnet har lämnat ut.

De vanligaste personuppgifter som vi på Huddinge BUMM behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Övriga kontaktuppgifter som telefonnummer 

Personuppgifterna behandlas bla i:

 • Journalsystem och arkiv
 • Regionala och nationella kvalitetsregister
 • Kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning
 • Statistik

Vem ansvarar för hanteringen av ditt barns och dina personuppgifter?
Huddinge BUMM är personuppgiftsansvarig. Vårt dataskyddsombud kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler följs.

Hur skyddas ditt barn och dina personuppgifter?
Huddinge BUMM har rutiner och kontrollsystem som säkerhetsställer att personuppgifter hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Personuppgifter skyddas även av hälso- och sjukvårdssekretess. 

Till vilka kan vi lämna ut personuppgifter till?
Patientuppgifter omfattas av sekretess och får endast lämnas ut om patienten själv eller vårdnadshavare samtycker till det.    

I vissa situationer är Huddinge BUMM skyldiga att lämna ut personuppgifter till andra myndighet som tex:

 • Inspektionen för vård och omsorg 
 • Socialtjänsten 
 • Polisen

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt.

Vilka rättigheter har du som vårdnadshavare?
Du har rätt att begära kopior av de uppgifter som rör sitt barn. Du har även rätt att begära rättelse av uppgifter som inte är korrekta, samt även i vissa fall rätt att begära radering av patientuppgifter.

Om du inte är nöjd?
Vid missnöje ska du i första hand vända dig till verksamheten som ansvarar för hanteringen. 

Du kan även vända dig till Patientnämnden med klagomål och synpunkter på vården.

Om du tycker att Huddinge BUMM har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vänder du dig till Datainspektionen. 

För mer information om personuppgiftsbehandling eller dina rättigheter som patient (vårdnadshavare) kan du kontakta verksamhetens dataskyddsombud på mejladress dataskyddsombud@huddingebumm.se