ADHD/ADD

För tillfället har vi ca 4 månaders väntetid på neuropsykiatriska utredningar.

Vi utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Om det finns tecken till svårare psykiatrisk problematik, autismspektrumtillstånd eller allvarliga sociala stressfaktorer hänvisar vi till BUP.

Remiss för utredning med frågeställning ADHD/ADD skickas vanligtvis från skolhälsovården eller läkare på BVC. För att vi ska kunna bedöma remissen ska den innehålla följande:
 • Pedagogisk beskrivning från förskola eller skola
 • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
 • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Så här går en neuropsykiatrisk utredning till hos oss:

 • Inför utredningen skickar vi kallelse tillsammans med skattningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare, skolpersonal och ibland av barnet/ungdomen själv.
 • Besök hos barnläkare, besöket avser både vårdnadshavare och barn/ungdom.
 • Samtal och intervju hos psykolog, besöket avser endast vårdnadshavare.
 • Psykologtestning 1, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Psykologtestning 2, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Telefonintervju med lärare.
 • Psykolog och barnläkare diskuterar sin bedömning tillsammans med det neuropsykiatriska utredningsteamet.
 • Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare hos psykologen. Eventuell medverkan av barn/ungdom bestäms under utredningens gång.
 • Återgivning av utredningsresultat och samtal om lämpliga anpassningar i skolan. Vid mötet deltar vårdnadshavare, skolpersonal (gärna klasslärare och specialpedagog) och psykologen. Mötet äger rum på distans via videolänk.
 • Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuellt. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på vår mottagning. Våra barnläkare har arbetat med dessa frågor i många år och jobbar i team med barnsjuksköterskorna. Medicinering mot koncentrationssvårigheter sker alltid på barnets och föräldrarnas initiativ och ska vara kombinerad med andra psykopedagogiska insatser.